منوی محصولات

نرخ-خشک-کردن

نرخ خشک کردن

انقباض قطعه به هنگام خشک شدن را اندازه گیری کرده و پایان زمان خشک شدن را مشخص می نماید.

انجام آزمایش تجربی خشک کردن در سطح دمای هوای خشک کننده مختلف و سرعت و دبی هوای داغ مختلف. داده های تجربی با مدل نیمه تئوری و تجربی بر اساس داده های آماره های برازش می شود. با توجه به نتایج، دمای (RMSE) هوای خشک کننده روی سرعت خشک شدن ، زمان خشک شدن را کاهش می دهیم.

    یکی از پارامترهای مهم در میزان و سرعت خشک شدن محصولات یافتن نقطه لدرهارد (پایان انقباض خشک) می باشد.در این روش باید زمان خشک شدن محصولات را به گونه ایی تنظیم نمود که پس از زمان پایان حد انقباض خشک بتوان ماکزیمم حرارت  را وارد و ماکزیمم رطوبت را خارج نمود.بهترین دستگاه برای اندازه گیری انقباض قطعه بصورت اتوماتیک ، دستگاه دیلاتومتر می باشد.این دستگاه انقباض قطعه به هنگام خشک شدن را اندازه گیری نموده و پایان زمان خشک شدن را مشخص می نماید.

 

نرخ خشک کردن

اهمیت رطوبت نسبی و دما در نساجی

شرایط جوی ؛ دما و رطوبت ، نقش بسیار مهم در روند تولید الیاف نساجی و پارچه دارد . خواص مانند ابعاد ، وزن، مقاومت کششی ، بهبود الاستیک ، مقاومت الکتریکی ، سفتی و غیره تمام الیاف نساجی اعم از طبیعی یا مصنوعی تو...

توصیه هایی جهت افزایش عمر مبدل بخار و راندمان حرارتی آن

فیلتر فلزی آلومینیومی قابل شستشو و پرز گیر استفاده شود.تله بخار نصب شود . به شیب بندی لوله های حامل بخار توجه شود و .......

نرخ خشک کردن

انقباض قطعه به هنگام خشک شدن را اندازه گیری کرده و پایان زمان خشک شدن را مشخص می نماید....

عامل رطوبت در خشک شدن

در منحنی حرارتی(در هر خشک کن) نقطه اتصال منحنی رطوبت و گرما زمان پایان انقباض می باشد....

نقش فشار در خشک شدن محصولات

منظور از فشار ، میزان تراکم ذرات هوای گرم در کانال اصلی هوای گرم می باشد که سبب افزایش و یا کاهش سرعت خشک شدن محصولات می گردد. ...

نقش گرما در خشک شدن محصولات

افزایش گرما بستگی به تنظیمات (دمپرها) و میزان گرمای کانال اصلی خشک کن نیز دارد.میزان گرما را با کمک ترمومتر و یا دماسنج می توان کنترل کرد....

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سال 1353 - قانون مجازات اسلامی – تعزیرات سال 1375 و ......

ایمنی در کارگاه های نساجی ( گروه بهداشت و ایمنی کار استان قزوین)

دربعضی از نقاط مانندکناره های اتصالهای الکتریکی و سیستمهای روشنائی وبرق جمع شوند وبراثر ایجادجرقه باعث آتش سوزی شوندلذا لازم است این نقاط مرتبا تمیز شوندوسالنها مجهز به وسایل اطفاءحریق باشند......

صفحه از