منوی محصولات

مقالات

ایمنی در کارگاه های نساجی ( گروه بهداشت و ایمنی کار استان قزوین)

دربعضی از نقاط مانندکناره های اتصالهای الکتریکی و سیستمهای روشنائی وبرق جمع شوند وبراثر ایجادجرقه باعث آتش سوزی شوندلذا لازم است این نقاط مرتبا تمیز شوندوسالنها مجهز به وسایل اطفاءحریق باشند......

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سال 1353 - قانون مجازات اسلامی – تعزیرات سال 1375 و ......

نقش گرما در خشک شدن محصولات

افزایش گرما بستگی به تنظیمات (دمپرها) و میزان گرمای کانال اصلی خشک کن نیز دارد.میزان گرما را با کمک ترمومتر و یا دماسنج می توان کنترل کرد....

نقش فشار در خشک شدن محصولات

منظور از فشار ، میزان تراکم ذرات هوای گرم در کانال اصلی هوای گرم می باشد که سبب افزایش و یا کاهش سرعت خشک شدن محصولات می گردد. ...

عامل رطوبت در خشک شدن

در منحنی حرارتی(در هر خشک کن) نقطه اتصال منحنی رطوبت و گرما زمان پایان انقباض می باشد....

نرخ خشک کردن

انقباض قطعه به هنگام خشک شدن را اندازه گیری کرده و پایان زمان خشک شدن را مشخص می نماید....

توصیه هایی جهت افزایش عمر مبدل بخار و راندمان حرارتی آن

فیلتر فلزی آلومینیومی قابل شستشو و پرز گیر استفاده شود.تله بخار نصب شود . به شیب بندی لوله های حامل بخار توجه شود و .......

صفحه 1 از 2
بعدي