منوی محصولات

بازرسی-فنی-و-کنترل-کیفیت

بازرسی فنی و کنترل کیفیتمواردی که سامان فردوس طی فرآیند ساخت مورد بازرسی قرار می دهد به شرح زیر میباشد:

 

  1. تهیه مواد اولیه آنالیز شیمیایی توسط سازنده و آزمایشگاه معتبر
  2. عملیات جوشکاری ومونتاژ
  3. دقت درقرارگیری قطعات در موقعیتهای مختلف وفواصل آنها ازهم
  4. کیفیت جوش وبازرسی درز جوشها توسط سازنده و بازرس کارفرماDANIELI 2.8.115 و DIN 8570
  5. عملیات ماشینکاری بررسی ابعاد قطعه توسط سازنده و بازرس کارفرماISO 2768
  6. سایر ابعاد وتلرانسهای قطعه کارکنترل ابعادی قطعه کارتوسط سازنده وبازرس کارفرماISO 2768
  7. تست بالانس بررسی همگن بودن قطعه کار توسط سازنده وبازرس کارفرما ISO1940
  8. بسته بندی وبرچسب زنی تایید تطابق برچسب الصاقی با نمونه و قطعه  توسط سازنده و بازرس کارفرما